За да живеете дълго и щастливо заедно

За да живеете дълго и щастливо заедно

То­зи тест ще ви по­мог­не да се пог­лед­не­те от­стра­ни и да си да­де­те смет­ка трябва ли да про­ме­ни­те не­що у се­бе си, за да жи­вее­те с мъ­жа на сър­це­то си дъл­го и щас­тли­во.

 

1 Ко­га­то се ин­те­ре­су­ва­те от някой мъж, вие:

А. Склон­на сте да хва­ли­те не­го­ва­та вън­шност, ма­ние­ри, ос­троу­мие и дру­ги ка­чес­тва, въп­ре­ки че ва­ши­те въз­гле­ди се спо­делят да­леч не от всич­ки. Си­гур­ни сте, че мъ­жът ще оце­ни по дос­той­нство то­ва ва­ше от­но­ше­ние.

Б. Смята­те, че всякак­ва бла­гос­клон­ност е въз­мож­на са­мо по от­но­ше­ние на наис­ти­на зас­лу­жи­ли за то­ва хо­ра. Спо­ред вас ис­тин­ският мъж трябва да знае ис­ти­на­та, до­ри ако тя е неп­рия­тна.

 

2. Ко­га­то със съп­ру­га или с прия­теля си по­пад­не­те в ком­па­ния:

А. На­роч­но ко­кет­ни­чи­те с дру­ги мъ­же, за да на­ка­ра­те парт­ньо­ра си да рев­ну­ва.

Б. По въз­мож­ност гле­да­те да сте до своя парт­ньор, без при то­ва да ста­ва­те...
Прочети цялата публикация

Коментари

Tози сайт използва "Бисквитки". Научи повече Приемам

Моля, запознайте се с нашите Общи условия и Политика за поверителност