Нещастно или късметлийско е „фаталното число” 13

Нещастно или късметлийско е „фаталното число” 13

Стъл­ба от три­на­де­сет стъ­па­ла

 

На всич­ки е из­вес­тно‚ че суе­ве­рия­та‚ свър­за­ни с “п­ро­къл­на­та­та” три­на­де­се­ти­ца, не са от днес - поя­ви­ли са се мно­го от­дав­на. Те водят на­ча­ло­то си още от Древ­ния Еги­пе­т. Съв­ре­мен­ни­ци­те на Клео­пат­ра и Ту­тан­ка­мон пред­по­ла­га­ли‚ че стъл­ба­та‚ во­де­ща към Вис­ше­то поз­на­ние‚ се със­тои от 13 стъ­па­ла‚ пос­лед­но­то от кои­то оли­цет­вор­ява зад­гроб­ния свят и пре­хо­да към веч­ния жи­вот. И ни­що чуд­но‚ че оби­та­те­ли­те на до­ли­на­та на Нил по всяка­къв на­чин из­бягва­ли “с­мър­то­нос­но­то” чис­ло във всич­ки­те му проя­ви.

 

Не го по­нас­яли и древ­ни­те римл­яни и мо­жем да ги раз­бе­рем. Чис­ло­то 13 за тях би­ло сим­вол на не­щас­тия­та‚ ги­бел­та и раз­ру­ше­ния­та!

 

Ис­то­рия­та с Тай­на­та ве­черя съ­що е изи­гра­ла съд­бов­на роля по от­но­ше­ние на то­ва чис­ло. Как­то е из­вес­тно‚ на тър­жес­тве­на­та тра­пе­за Си­нът Бо­жий по­ка­нил...
Прочети цялата публикация

Коментари

Tози сайт използва "Бисквитки". Научи повече Приемам

Моля, запознайте се с нашите Общи условия и Политика за поверителност