ЯСНОВИДСКАТА ДАРБА НА СВЕДЕНБОРГ

ЯСНОВИДСКАТА ДАРБА НА СВЕДЕНБОРГ

ЯСНОВИДСКАТА ДАРБА НА СВЕДЕНБОРГ ОТ Рудолф Щайнер ПЪРВА ЛЕКЦИЯ Дорнах, 10. 09. 1915 г. Днес бих ис­кал да го­во­ря вър­ху труд­нос­ти­те за про­ник­ва­не­то в ду­хов­ни­те светове. За из­ход­на точ­ка на та­зи те­ма ще си пос­лу­жа с един пример. Всички Вие сте чу­ва­ли за яс­но­ви­де­ца Сведенборг. Аз са­ми­ят чес­то съм об­ръ­щал вни­ма­ние вър­ху Сведенборг и съм подчертала, че та­ка­ва лич- ност, как­ва­то е бил Сведенборг, не мо­же да бъ­де пренебрегната, подцене- на. От дру­га страна, обаче, ко­га­то чо­век ис­ка да вник­не в същ­нос­т­та на пъ­ти­ща­та за ду­хов­ни­те светове, той мо­же да вник­не имен­но в при­ме­ра с един та­къв ясновидец, как по­ра­ди това, че ня­кой не про­ник­ва през све­та на измамата, на илюзията, той мо­же да ста­не жер­т­ва на все­въз­мож­ни илю­зии - въп­ре­ки че в из­вес­т­но от­но­ше­ние ду­хов­ни­ят свят е от­во­рен за него, въп­ре­ки че се на­ми­ра в ду­хов­ния свят. Сведенборг е бил един ясновидец, кой­то не се е от­дал то­ку та­ка...
Прочети цялата публикация
Коментари

Tози сайт използва "Бисквитки". Научи повече Приемам

Моля, запознайте се с нашите Общи условия и Политика за поверителност