Проф. Христо Мермерски: Здравето и младостта са в... чинията ни!

Проф. Христо Мермерски: Здравето и младостта са в... чинията ни!

Защо проф. Мермерски препоръчва лук?

За ук­реп­ва­не на иму­ни­те­та и про­фи­лак­ти­ка на мно­го за­бо­ля­ва­ния проф. Мер­мер­с­ки пре­по­ръч­ва да се изяж­дат не по-мал­ко от 10 кг лук го­диш­но. Лу­кът е осо­бе­но по­ле­зен по вре­ме на епи­де­мии, а съ­що и нап­ро­лет, ко­га­то ор­га­низ­мът е от­с­ла­бен след дъл­га­та зи­ма. - Проф. Мер­мер­с­ки, как­во да нап­ра­вим, за да за­ба­вим про­це­са на ста­ре­е­не­то? - Мо­ят шес­т­го­ди­шен внук Мак­сим чес­то ми каз­ва: “Дяд­ко, аз ис­кам ти ни­ко­га да не уми­раш”. Той не знае, че не са­мо аз, но и хо­ра­та от ця­ло­то зем­но къл­бо съ­що не ис­кат да уми­рат. Все­ки се на­дя­ва да жи­вее на то­зи свят кол­ко­то е въз­мож­но по­ве­че. Ос­нов­ни­ят въп­рос, кой­то въл­ну­ва хо­ра­та, е да­ли не мо­же да се за­ба­ви ста­ре­е­не­то и то та­ка, че чо­век да за­па­зи мла­деж­ка­та си си­ла и бод­рост до 100 и по­ве­че го­ди­ни. От ед­но из­с­лед­ва­не на Све­тов­на­та здрав­на ор­га­ни­за­ция, прик­лю­чи­ло ми­на­ла­та...
Прочети цялата публикация

Коментари