Общи условия

Моля, прочетете Общите условия за ползване на услугите, достъпни през уебсайта www.svejo.net и ако сте съгласен/а с тях, отбележете съгласието си в полето „съгласен съм с Общите условия за ползване на услугите на Svejo.net„. След извършване на това отбелязване и натискане на виртуален бутон „Регистрирай ме” се счита, че сте запознат с Общите условия и се задължавате да ги спазвате.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА WWW.SVEJO.NET

Настоящият документ съдържа Общите условия за ползване на уебсайта Svejo.net (наричан по-долу за краткост Уебсайт) и урежда отношенията между уебсайта и всеки един от регистрираните потребители на достъпните чрез уебсайта Svejo.net информационни ресурси и услуги (наричан по-долу за краткост Потребител).

I. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефиниции

Чл. 1. При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

 1. IP Адрес („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
 2. Svejo.net (https://www.svejo.net) е портален уебсайт (портал), който дава възможност на потребителите за ползване на различни услуги и за откриване на информация чрез електронни препратки към ресурси, разположени на сървъри, намиращи се извън контрола на уебсайта.
 3. Електронна препратка (линк) е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
 4. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
 5. Информационна система (Система) е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.
 6. Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.
 7. Мултимедийно съдържание e съдържание, предавано посредством различни начини и включващо звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали.
 8. Парола е избран от Потребителя код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил и до предоставяните от Svejo.net услуги.
 9. Потребител е всяко лице, създало собствен потребителски профил и регистрирало се да ползува услугите, предмет на настоящите Общи условия.
 10. Потребителско име е посочено от Потребителя име (собствено или псевдоним), посредством което той се индивидуализира в Svejo.net.
 11. Потребителски профил е обособена част от уебсайта Svejo.net, съдържаща информация за Потребителя, изисквана от Svejo.net при регистрацията и съхранявана при нас, като достъпът до потребителския профил от Потребителя се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил дава възможност на Потребителя да ползва услугите на Svejo.net, да променя паролата си и др.
 12. Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
 13. Уебсайт/сайт (“website”) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
 14. Услуги са предлаганите и предвидени в настоящия договор услуги, предоставяни чрез уебсайта Svejo.net.

Предмет на Общите условия

Чл. 2. (1) Svejo.net предоставя на Потребителя предвидените и описани по-долу Услуги при съобразяване и стриктно спазване от страна на Потребителя на условията, предвидени в настоящите Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници в Svejo.net изисквания за конкретните услуги, доколкото има такива.

(2) Част от услугите на Сайта Svejo.net се предоставят, без да е необходима предварителна регистрация. Такива са услугите, свързани с търсене и получаване на достъп до информационни ресурси под формата на електронни препратки, както и изразяването на одобрение чрез гласуване за електронни препратки, публикувани от Потребители на Сайта Svejo.net.

(3) Използването на част от услугите, предоставяни на Сайта Svejo.net, а именно възможността за добавяне на съдържание в Сайта чрез поставяне на електронни препратки към информационни ресурси, при спазване на настоящите Общи условия, е възможно само след предварителна регистрация и създаването на Потребителски профил на Уебсайта Svejo.net.

(4) Предоставянето на Услугите и достъпа до ресурсите не обхваща осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Потребителя и Интернет страницата, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. Уебсайтът не носи отговорност, ако Потребителят не може да осъществи достъп, поради проблеми извън контрола на Svejo.net(хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).

Регистрация на потребител. Съгласие с Общите условия

Чл. 3. (1) За да използва предоставяните от Svejo.net услуги, Потребителят следва предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страниците на Svejo.net и да изрази съгласие с настоящите Общи условия. При регистрация на непълнолетно лице, същото декларира и съгласието на своите родители или попечители с Общите условия. В случаите на регистрация на лице под 14-годишна възраст, заявлението за съгласие с Общите условия се извършва от родител или настойник на същото.

(2) Чрез отбелязване в полето „съгласен съм с общите условия за ползване услугите на svejo.net.” и натискане на виртуалния бутон „Регистрирай ме”, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на Svejo.net чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Svejo.net съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Потребителя и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.

(3) С регистрирането си Потребителят получава достъп до предлаганите от Svejo.net услуги. При попълване на формата за регистрация Потребителят, а в случаите на ал. 1, предложение последно, родителят или настойникът на Потребителя, е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си или другите изискуеми от електронната форма на Svejo.net данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от всяка тяхна промяна. В случай на предоставяне на неверни данни или неотразяване на настъпилите промени в срок, Уебсайтът има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, свързани с публикуване и съхраняване на информация от Потребителя, както и поддържането на регистрацията му. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.

(4) При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, Svejo.net има право да откаже регистрацията.

(5) Svejo.net не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице, независимо дали е дало или не съгласие за това.

(6) Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото, на Svejo.net и на трети лица при регистрацията и ползването на услугите – предмет на настоящите Общи условия, както и за всички вреди в следствие на неистинност на декларацията по ал. 1, изречение последно.

Потребителско име и парола

Чл. 4. (1) При регистрацията си Потребителят посочва следната задължителна информация: Потребителско име, собствено (истинско) име, действителен и активен адрес на електронна поща и парола.

(2) След първоначалното попълване на електронната форма за регистрация и изпращането й чрез натискане на виртуалния бутон „Регистрирай ме”, на посочения от Потребителя адрес на електронна поща се изпраща съобщение за потвърждение на извършената регистрация, която следва да бъде активирана от Потребителя чрез натискане (кликване) върху посочен в съобщението линк. С извършването на това действие потребителският профил на Потребителя се активира. В случай, че Потребителят не потвърди регистрацията си, същата се счита за невалидна.

(3) При натискане (кликване) на виртуалния бутон „влез”, достъпен на началата страница на Svejo.net, се появява поле за въвеждане на посочените при регистрацията потребителско име и парола, като чрез въвеждането им и натискане на виртуалния бутон „влез” Потребителят получава достъп до предоставяните на Svejo.net услуги и ресурси.

(4) Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата.

(5) Потребителят е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Svejo.net в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв.

Сключване на договора

Чл. 5. Договорът между страните поражда действие и се счита за сключен от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в чл. 3, ал. 2.

Приложно поле

Чл. 6. Настоящите Общи условия не се прилагат за услуги, за които има отделни правила, доколкото на Svejo.net се предлагат такива услуги, както и за отношенията между Потребителя и трети лица, с които Потребителят се е свързал, използвайки услугите на Уебсайта.

Изменение на Общите условия

Чл. 7. (1) Доколкото предоставяните от Svejo.net услуги и ресурси могат да бъдат допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху предоставяните услуги, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Svejo.net.

(2) При извършване на промени в настоящите Общи условия, Уейбсайта не се задължава да уведомява потребителите за извършените промени. 

II. ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл. 8. (1) Svejo.net предоставя на Потребителя достъп до разнообразни ресурси и съдържание, както и възможност за създаване на персонализиран профил, съдържащ информация за Потребителя.

(2) При спазване на изискванията на настоящите Общи условия на Потребителя се предоставя възможност да публикува съдържание на Сайта Svejo.net, представляващо електронна препратка към информационен ресурс в Интернет или мултимедийно съдържание. Потребителят има възможност да добавя към електронната препратка кратко описание на информацията, към която тя насочва, както и мултимедийно съдържание – снимка, както и да разглежда, гласува за и да добавя коментари по отношение на съдържание, публикувано от други Потребители.

(3) Потребителят има възможност да контролира достъпа на други Потребители до персонализирания си профил, респективно до информацията в него, като го разрешава напълно или ограничава за останалите Потребители до информацията за Потребителското и истинското си име, чрез избиране тип на профила – публичен или личен.

(4) На Потребителя се предоставя възможност да получава ежеседмично имейл с публикуваните на сайта препратки, насочващи към най-интересната информация, определена като такава в зависимост от броя на гласовете, които е получила.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Права и задължения на Svejo.net

Чл. 9. (1) Svejo.net се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на Потребителя за нормално ползване на услугите – предмет на настоящия договор.

(2) Svejo.net си запазва правото да преустановява предоставянето на конкретни услуги, без да предоставя предизвестие за това.

(3) Svejo,net има право да изпраща непоискани търговски съобщения до Потребителя с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други лица стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Уебсайта.

(4) При използване на услугите на уебсайта Svejo.net, Уебсайта има правото автоматично да запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на Потребителя изпраща към Сървър във връзка с активността на Потребителя. Информацията се съхранява в лог-файлове на Сървъри на Svejo.net и може да включва IP адреса на Потребителя, дата и час, в който е посетен уебсайта Svejo.net, времето прекарано на него и др. В допълнение, Svejo.net съхранява IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Потребителя и възпроизвеждане на електронното му изявление по чл. 3, ал. 2 за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.

(5) Svejo.net има право (но не и задължение) да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на Потребителя кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет Сървър върху твърдия диск на Потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират, както и за проследяване на действията му. Кукита могат да бъдат инсталирани и от трети лица с цел рекламиране на стоки и услуги, които представляват интерес за Потребителя по време на неговото посещение на уебсайта Svejo.net и други посещавани от него уебсайтове. В случаите, в които кукита се инсталират от Google Inc. при предоставяне на услугата AdSense допълнителна информация за тази възможност, както и за правото на Потребителя да откаже предоставянето на информация на Google Inc., може да бъде намерена тук.

Права и задължения на Потребителя

Чл. 10. (1) Потребителят има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез Svejo.net, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Svejo.net в настоящите Общи условия. За да може да ползва услугите, Потребителят следва да въведе потребителското си име и парола.

(2) Потребителят има право на корекция на личните си данни, предоставени при регистрацията. Това право се осъществява в режим on-line от Потребителя.

Чл. 11. Потребителят се съгласява да се придържа към условията, определени от Svejo.net, във връзка с особеностите на услугите по отношение типа на режима на предоставяне, както и по отношение на всяка друга линия на поведение, възприета от Уебсайта и предназначена да защитава или подобрява качеството и надеждността на услугите.

Чл. 12. Потребителят сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от Svejo.net услуги компютърно оборудване и достъп до Интернет.

Чл. 13. (1) Потребителят се задължава при ползване на предоставяните от Svejo.net услуги да не разполага на сървъра, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица съдържание, включително мултимедийно такова, както и всякакви други материали или електронни препратки към материали: противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека; с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави; които имат рекламна цел, освен с предварително разрешение от Svejo.net; чието съдържание нарушава права или свободи на човека; представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация; нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.

(2) При неспазване на изискванията на ал. 1, Svejo.net има правата по чл. 16.

Чл. 14. (1) Всеки Потребител се задължава при ползване на предоставяните от Svejo.net услуги:

 • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
 • да уведомява незабавно Svejo.net за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
 • да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на услугите по отношение на останалите Потребители, както и да не използва услугата по начин предизвикващ отказ от услугите (“denial of service”);
 • да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта Svejo.net и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
 • да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
 • да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

(2) При неизпълнение на задължението по ал. 1, Потребителят отговаря съгласно чл. 21.

Чл. 15. (1) Потребителят е длъжен при публикуването и/или осигуряването на достъп до информационни материали, ресурси и мултимедийно съдържание да не нарушава права на интелектуална собственост на трети лица. Потребителят няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира, разпространява публично съдържание, което е обект на права на интелектуална собственост на трети лица, без тяхното предварително писмено съгласие.

(2) Потребителят остава единствено отговорен за законосъобразността на съдържанието, което публикува или прави достъпно чрез ползването на услугите на Svejo.net, както и е единствено отговорен за действията си по публикуването му.

(3) В случай, че Потребителят счита, че негови права на интелектуална собственост са нарушени от друг Потребител, той следва да уведоми Svejo.net в писмена форма. Svejo.net, по своя преценка, предприема действията, посочени в чл. 16.

Права на Svejo.net в случай на неизпълнение на задълженията на Потребителя

Чл. 16. (1) Svejo.net има правото по всяко време и без предварително предупреждение да спре достъпа до всяко съдържание, разположено на сайта в страниците на Svejo.net, което или публикуването на което, по преценка на Уебсайта нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица.

(2) При получаване на твърдения от трети лица по реда на настоящите Общи условия, че публикуваното съдържание нарушава техни права на интелектуална собственост, както и в случай, че Потребителят наруши право на интелектуална собственост на Svejo.net, Уебсайтът има правото по своя преценка и без предварително предупреждение да спре достъпа до такова съдържание до разрешаването на подобен спор с акт на надлежен държавен орган.

(3) Уебсайтът има правото да дезактивира или заличи паролата за достъп до потребителския профил на Потребителя и в случай, че по преценка на Svejo.net Потребителят нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица.

(4) В случай, че по преценка на Svejo.net Потребителят нарушава разпоредби на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица, Svejo.net има правото да сезира компетентните държавни органи, като им предостави необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали по реда, предвиден в действащото законодателство.

(5) В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство Svejo.net съхранява електронни препратки и съдържание, разположени от Потребителя на сървъра, и ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на Svejo.net или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Лични данни

Чл. 17. Svejo.net има право да събира и използва информация относно Потребителите. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва всяка информация, която Потребителят доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на услугите на уебсайта Svejo.net.

Обработване на информация за Потребител

Чл. 18. (1) Svejo.net полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на услугите – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

(2) С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат, в случай че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Svejo.net има право да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Цели, за които може да се използва информацията

Чл. 19. (1) Svejo.net събира и използва информацията по чл. 17 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени), за предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на Потребителя, за статистически и други цели, като с регистрирането си за ползване на Услугите, Потребителят се съгласява да получава търговски съобщения, изпращани от Уебсайта.

(2) С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг.

(3) Потребителят се съгласява с възможността данните, включително лични такива, въведени от него при регистрацията или в по-късен момент, да бъдат виждани от неограничен кръг лица, посещаващи сайта Svejo.net. Потребителят може да ограничи тази възможност, като направи публична само информацията за Потребителското и истинското си име, чрез избиране на „личен” тип Потребителски профил.

(4) Потребителят има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

(5) Всички описани по-горе цели, за които може да се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Уебсайта. Всякакви други цели, за които се използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Отговорност. Ограничаване на отговорността

Чл. 21. (1) Потребителят е длъжен да обезщети Svejo.net и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, за всички разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с ползването от Потребителя на предоставяните от Svejo.net услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

(2) Вън от горното, Потребителят се задължава да обезщети Svejo.net за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставените услуги от трети лица, на които последният е предоставил паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.

Чл. 22. (1) Svejo.net не носи отговорност за мултимедийното съдържание, публикувано от Потребителя, както и за съдържанието, към което препращат съхраняваните на неговия сървър линкове от Потребител и за злоумишлените и противоправните действия, извършени от същия при ползване на услугите, предмет на настоящите Общи условия, както и за произтеклите за други потребители вреди при достъпа или използването на тази информация.

(2) Svejo.net няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните услуги. Svejo.net няма задължението да извършва наблюдение на информацията съхранявана, пренасяна или направена достъпна при предоставяне на услугите, предмет на настоящите Общи условия, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Потребителя посредством ползването на услугите.

(3) Доколкото на Потребителя се предоставя възможност да публикува мултимедийно съдържание, визуализирано на Интернет страниците на Svejo.net, и доколкото към публикуваните на сайта електронни препратки може да се добавя описание на информацията, към която те насочват, както и мултимедийно съдържание – снимки, също визуализирани на Интернет страниците на Svejo.net, отговорността за тях се поема изцяло от Потребителя, като Svejo.net не носи никаква отговорност за нарушаването на каквито и да е права, включително на права на интелектуална собственост, на трети лица.

(4) Доколкото не знае за противоправния характер на дейността или информацията и не са му известни фактите или обстоятелствата, които правят дейността или информацията противоправна, Svejo.net не носи отговорност за съдържанието й и за дейността на Потребителя при използване на предоставяните услуги.

Чл. 23. (1) Svejo.net не гарантира, че предоставяните услуги са незасегнати от компютърни вируси, троянски коне или други подобни програми и системи, нарушаващи нормалната работа на информационните системи. С приемане на настоящите Общи условия Потребителят декларира, че използването на предоставяните услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност. Svejo.net не отговоря за евентуално причинени на Потребителя при ползване на предоставяните услуги вреди.

(2) Svejo.net не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Svejo.net.

(3) Страните приемат, че Svejo.net не носи отговорност за непредоставянето на услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие от извършвани тестове с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяната услуга.

Чл. 24. (1) Svejo.net не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

(2) Svejo.net не гарантира, че предоставяните услуги ще удовлетворят изискванията на Потребителя, нито че ще бъдат непрекъсваеми, навременни, сигурни и свободни от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на.

(3) Svejo.net не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя като последица от заличаването на материали или съдържание в съответствие с настоящите Общи условия.

(4) Svejo.net не носи отговорност за произтеклите за други Потребители вреди при достъпа или използването на съдържанието, разположено от Потребителя.

(5) Svejo.net не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на публикуваното от Потребителя съдържание на сайта Svejo.net, както и на Интернет страници или ресурси, към които насочва публикуваните на сайта Svejo.net от Потребителя електронни препратки.

V. ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

Прекратяване

Чл. 25. (1) Всеки Потребител на Svejo.net има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати или спре ползването на предоставяните услуги, като изпрати съобщение на приложената електронна поща. 

(2) Неизползването на предоставяните услуги до 60 дни след регистрацията или до 120 дни след последното им ползване (последното посещение на Потребителя на сайта Svejo.net в неговия профил) се счита за основание за едностранно прекратяване действието на договора от страна на Svejo.net. В тези случаи Svejo.net може да спре достъпа до услугите без предизвестие, както и да спре достъпа на Потребителя и останалите потребители до Потребителския му профил и разположените в него информационни ресурси.

VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Писмена форма

Чл. 27. Писмената форма по смисъла на настоящите Общи условия се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта на Svejo.net и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено и доколкото в настоящите Общи условия не е предвидено друго.

Недействителност

Чл. 28. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Приложимо право

Чл. 29. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

В случай, че имате въпроси и препоръки по отношение на настоящите Общи условия, предоставяните услуги и други, моля да ги изпращате на следния e-mail адрес: [email protected]

Текстът на настоящите Общи условия не може да се копира, ползва, възпроизвежда и пр. в цялост или в някоя част без изрично писмено разрешение на Svejo.net.