Договор за наем на земеделска земя - Договори - примерни договори

Договор за наем на земеделска земя - Договори - примерни договори

ДОГОВОР ЗА НАЕМ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ЗЕМЯДнес, ................................. 2009 г. в гр. ............................. се сключи настоящит договор  между:1…………….............................................................................................................................., С ЕГН ………….…….., л.к. .........................    , издадена от ....................................................., живущ в ...................................................................................................................... и наричан по-долу НАЕМОДАТЕЛи2. .................................................., с ЕИК .............................., със седалище и адрес на управление .............................................................................................................................., представлявано от ...................................................................................................................., наричан по-долу НАЕМАТЕЛI.    ПРЕДМЕТ...
Прочети цялата публикация
Коментари