Образец на спесимен - Договори - примерни договори

Образец на спесимен - Договори - примерни договори

СЪГЛАСИЕ С ОБРАЗЕЦ ОТ ПОДПИСА Долуподписаният ........................................................................, ЕГН .................., притежаващ л.к. № ....../...................... г., изд. от МВР – ..................................., живущ в гр. ..................................., давам съгласие да изпълнявам функциите на Изпълнителен директор/Управител на "......................." АД / ООД и декларирам, че с поставения подпис на настоящия документ се подписвам на всички документи. Дата: ..............    ..........................    ...................................................            (трите имена)    (подпис)
Прочети цялата публикация
Коментари