Как действа Алпелизиб (Piqray)?

1
183
Добави коментар
Cancer.bg
Cancer.bg

Как работи

Алпелизиб представлява инхибитор на фосфатидилинозитол-3-киназа (PI3K) с инхибиторна активност предимно срещу PI3Kα. Мутациите с повишена функция в гена, кодиращ
каталитичната α-субединица на PI3K (PIK3CA), водят до активиране на PI3Kα /Akt сигнализация, клетъчна трансформация и генерирането на тумори в in vitro и in vivo модели. В клетъчните линии на рака на гърдата, алпелизиб инхибира фосфорилирането на PI3K мишените надолу по веригата, включително  Akt, и показва активност в клетъчни линии, притежаващи PIK3CA мутация.

ЗАБЕЛЕЖКА
Alpelisib може да предизвика тежка свръхчувствителност, тежки кожни реакции, хипергликемия, пневмонит, диария, дехидратация, остро  увреждане на бъбреците и ембриофетална токсичност.

In vivo, алпелисиб инхибира сигналния път PI3K / Akt и намалява растежа на тумора в ксенотрансплантационни модели, включително с модели при рак на гърдата.
Показано е, че инхибирането на PI3K чрез лечение с алпелизиб предизвиква увеличаване на транскрипцията на естрогенните рецептори в ракови клетки на гърдата.

Комбинацията от алпелизиб и фулвестрант демонстрира повишена антитуморна активност в сравнение с други лечения в ксенотрансплантационни модели,  получени от естроген-рецептор-позитивни, мутации на PIK3CA-мутирали ракови клетки на гърдата.

Как се използва

Пациентите трябва да бъдат избрани за лечение с алпелизиб на хормонално-рецепторен, HER2-отрицателен напреднал или метастатичен рак на гърдата въз
основа на наличието на една или повече PIK3CA мутации в туморна тъкан или плазмените проби. Ако в плазмения образец не се установи мутация, трябва да се
изследва туморната тъкан. Препоръчителната доза alpelisib е 300 mg веднъж дневно, като лечението продължава до прогресиране на заболяването или до
неприемлива токсичност. Когато се прилага с алпелизиб, препоръчителната доза на фулвестрант е 500 mg, прилагана на 1-ви, 15-ти и 29-ти ден и веднъж месечно
след това (трябва да се консултирате с пълната информация за предписване на фулвестрант).

Намаляването на дозата при нежелани събития е поетапно до 250 и 200 mg веднъж дневно. Трябва да се направи само едно намаляване на дозата при пациенти
с панкреатит. Лечението трябва да бъде прекратено, ако е необходимо намаляване на дозата до по-малко от 200 mg.

Пълната информация за предписване предоставя подробни инструкции за модифициране на дозата при хипергликемия, обрив, диария и други токсичности от всяка степен.

Пълната информация за предписване предоставя информация за лекарствените взаимодействия. Накратко, трябва да се избягва съвместното приложение на  алпелизиб със силни индуктори на CYP3A4.

Трябва да се избягва едновременната употреба на протеинови инхибитори на рак на гърдата; ако не могат  да се използват алтернативни лекарства, пациентите трябва да бъдат внимателно наблюдавани за повишени нежелани реакции. Едновременното приложение  със субстрати на CYP2C9 може да намали плазмената концентрация и активността на тези средства, което изисква внимателно наблюдение.

Източник на информация:

1.https://www.ascopost.com/issues/september-10-2019/alpelisib-for-pik3ca-mutated-advanced-breast-cancer/