Община Мездра стартира проект за енергийно обновление на 13 многофамилни жилищни сгради

1
220
Добави коментар
Mega-Com
Mega-Com

Община Мездра започва строително-монтажните дейности за енергийно обновление на 13 многофамилни жилищни сгради в града. Официално това ще бъде обявено на начална пресконференция по проекта, която ще се проведе на 10 май 2018 г. от 11.00 часа в Заседателната зала на Общината.

 

Изпълнението на енергоспестяващите мерки се осъществява по Проект: „Mерки за енергийнa ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Мездра”, Договор № BG16RFOP001-2.001-0086-С01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

 

Обща стойност на проекта е 1 620 202.92 лв., от които 1 377 172.49 лв. безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, а – 243 030.43 лв. като национално финансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 26 месеца до 21 ноември 2018 г.

 

В началната пресконференция ще бъдат представени целите, планираните дейности и сроковете за изпълнение на проекта. В нея ще участват инж. Генади Събков, Кмет на община Мездра, членове на екипа по проекта,  служители на общината и представители на сдруженията на собствениците.

–––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0086 „Mерки за енергийнa ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Мездра“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.