Заседание No 43 от дата 09.11.2017

2
136
Добави коментар
Iv4oty
Iv4oty

 
 
 
Видео архив от Заседание No 43 от дата 09.11.2017

ДНЕВЕН РЕД на 43-то заседание на Столичния общински съвет, проведено на 09 ноември 2017 г. /четвъртък/ от 10:00 часа:
1. Доклад вх.№ СОА17-НЦ62-883/2/31.10.2017 г. относно сключване на споразумение между Столична община и Фондация „Четири лапи“ за стратегическо партньорство при организиране на дейността на общински приют за безстопанствени  кучета, намиращ се в кв. „Слатина“. Докл. Йоана Христова Решение № 718 по т. 1, обявено на 16.11.2017 г. Приложение2. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-7441/01.11.2017 г. относно откриване на нова социална услуга в общността – Център за социална рехабилитация и интеграция „Хиляда истории и една мечта“ като делегирана от държавата дейност, находяща се в гр. София, ж.к. „Дружба 1“. Докл. Албена Атанасова, Ивайло Цеков Решение № 719 по т. 2, обявено на 16.11.2017 г.3. Доклад вх.№ СОА17-ТД26-9778/6/24.10.2017 г. относно даване на разрешение на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД да извърши продажба чрез търг с тайно наддаване на дълготрайни материални активи, собственост на дружеството. Докл. Дончо Барбалов Решение № 720 по т. 3, обявено на 16.11.2017 г. Приложение А и Б 4. Доклад вх.№ СОА17-ДИ02-63/4/24.10.2017 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания. Докл. Дончо Барбалов Решение № 721 по т. 4, обявено на 16.11.2017 г.5. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6422/1/02.11.2017 г. относно отмяна на Решение № 86 по Протокол № 84 от 24.02.2011 г. на Столичния общински съвет за финансиране със средства от СОПФ доизграждане на хоспис в „ДКЦ XXV-София” ЕООД, жк. „Младост 3”, бул. „Свето Преображение” № 20. Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов Решение № 722 по т. 5, обявено на 16.11.2017 г.6. Доклад вх.№ СОА16-ДИ05-4819/5/02.11.17 г. относно отписване на несъбираемо задължение на СКГТ „Авторемонт” ЕАД към СОПФ. Докл. Орлин Алексиев,  Дончо Барбалов Решение № 723 по т. 6, обявено на 16.11.2017 г.7. Доклад вх.№ СОА17-МЦ29-252/3/02.11.2017 г. относно изменение на решение № 525 по Протокол № 37 от 20.07.2017 г. на Столичен общински съвет. Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов Решение № 724 по т. 7, обявено на 16.11.2017 г.8. Доклад вх.№ СОА16-ВК66-1431/7/02.11.2017 г. относно изменение на Решение № 396 по Протокол № 16 от 09.06.2016 г. на Столичен общински съвет. Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов Решение № 725 по т. 8, обявено на 16.11.2017 г.9. Доклад вх.№ СОА16-ТД26-13086/4/02.11.2017 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за доставка на неонаталогични легла за отделение по неонатология към „Първа САГБАЛ „Св. София” ЕАД. Докл. Орлин Алексиев,  Дончо Барбалов Решение № 726 по т. 9, обявено на 16.11.2017 г.10. Доклад вх.№ СОА17-МЦ29-165/2/02.11.2017 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за за ремонт и реконструкция на партерен етаж и подмяна на абонатна станция за топлоподаване в сградата на ,,Диагностично- консултативен център V – София “ ЕООД и изготвяне на технически паспорт. Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов Решение № 727 по т. 10, обявено на 16.11.2017 г.11. Доклад вх.№ СОА17-МЦ29-289/2/02.11.2017 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за ремонт на покрива на „Първа САГБАЛ „Св. София ” ЕАД. Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов Решение № 728 по т. 11, обявено на 16.11.2017 г.12. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-4882/3/02.11.2017 г. относно изменение на Решение № 517 по Протокол № 18 от 14.07.2016 г. на толичен общински съвет. Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов Решение № 729 по т. 12, обявено на 16.11.2017 г.13. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-3653/2/02.11.2017 г. относно финансиране със средства от Специализирания общински приватизационен фонд за преустройство и ремонт на общинска сграда в УПИ VIII-17, кв. 27, м. „кв. Горна баня”, ул. ”Дон” № 2, район „Овча купел” гр. София. Докл. Орлин Алексиев,  Дончо Барбалов Решение № 730 по т. 13, обявено на 16.11.2017 г.14. Доклад вх.№ СОА16-ВК66-12445/53/02.11.2017 г. относно изменение на Решение № 386 по Протокол № 35 от 22.06.2017 г. на Столичния общински съвет. Докл. Орлин Алексиев, Дончо Барбалов Решение № 731 по т. 14, обявено на 16.11.2017 г.15. Доклад вх.№ СОА17-ТД26-11495/2/02.11.2017 г. относно даване на съгласие „Пазари Север“ ЕАД да разходва собствени средства за изграждане на вътрешна В и К структура в търговски обекти, находящи се на пазар „Оряхово“. Докл. Дончо Барбалов, Николай Стойнев Решение № 732 по т. 15, обявено на 16.11.2017 г.16. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-7503/02.11.2017 г. към СОА17-ВК66-6895/10.10.2017 г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – изменение на плана за улична регулация на улици от о.т. 306 до о.т. 306 б, от о.т. 306 до о.т. 313 (между квартали 3, 4, 5, 8 и 9), от о.т. 312 до о.т.111 б, от о.т. 109 до о.т. 111 б, от о.т.111 б до о.т.111 а; създаване на улици: кръгово кръстовище от о.т. 312 а-312 б-312 в-310 ж-310 е-310 д-312 а, улица от о.т. 170 през о.т. 171 б, о.т. 171 в, о.т. 171 г, о.т. 171 д, о.т. 171 е, о.т. 171 ж до о.т. 111 е, кръгово кръстовище от о.т. 111 е-111 ж-111 в-111 г-111 д-111 е; отпадане на   заличаване на ос от о.т. 170 до о.т. 111 и изменение на плана за регулация на УПИ I -1424, 1510 „за паркинг“ и УПИ II „за озеленяване“ от кв. 3 и УПИ I -1510,1444 „за търговски комплекс, офис сгради и тп“, УПИ II – 1510 „за търговски комплекс, хотел, офис сгради и тп“ и УПИ III -2800 „за обществено обслужване, жилищни сгради и тп“ от кв. 4 за създаване на нов УПИ I -1866,1919,2799,2800,2801,2802,2815,2816,2818,2850 „за административно и обществено обслужване, офис сгради, жилищни сгради, хотел, училище, ТП, възлова станция и пг“ от кв. 4 (нов), м. „в.з. Малинова долина – Бункера – I етап“, район “Витоша”, Столична община. Докл. арх. Здравко Здравков Решение № 733 по т. 16, обявено на 16.11.2017 г.17. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-6275/15.09.2017 г. относно одобряване на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) на УПИ IV-261, 262, 271,248 „за жилищно строителство и ПГ“, кв. 42, м. „ж.к. Люлин 3 м.р.“, район Люлин, представляващ неразделна част от плана за регулация на м. „Люлин-3 м.р.“ в граници: бул. „Царица Йоана“, бул. „Добринова скала“, ул. „Захари Стоянов“ и бул. „Панчо Владигеров“, район Люлин, одобрен с Решение № 412 по протокол № 21 от 19.07.2012 г. на СОС. Докл. арх. Здравко Здравков Решение № 734 по т. 17, обявено на 16.11.2017 г.18. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-7513/02.11.2017 г. относно промени в числеността и персоналния състав на ПКЗСП. Докл. Елен Герджиков Решение № 735 по т. 18, обявено на 16.11.2017 г.19. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-7510/02.11.2017 г. относно обявяване на конкурс за избор на контрольори в общинските лечебни заведения представляващи Еднолични дружества с ограничена отговорност. Докл. д-р Веселин Милев, Дончо Барбалов, Милка Христова, д-р Антон Койчев, д.м., Симеон Славчев Решение № 736 по т. 19, обявено на 16.11.2017 г. Приложение № 120. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-14314/25.10.2017 г. относно безвъзмездно учредяване право на строеж за изграждане на православен храм върху поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.802.2309 с площ от 630 кв. м., обособена част от недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 68134.802.2202 – публична общинска собственост, находящ се в УПИ VIII – 1863, 2201, 2202, 2254 „ за църква, тп, река, озеленяване, сгради, обслужващи парковата функция, тематична градина и паркинг“, кв. 1, по плана на м. „Дианабад – изток“, одобрен с Решение № 554 по Протокол № 19/28.07.2016 г. на СОС и промяна в характера на общинската собственост от публична в частна. Докл. Малина Едрева, Николай Стойнев, Цветомир Жеков Решение № 737 по т. 20, обявено на 16.11.2017 г.21. Доклад вх.№ СОА17-ДИ10-79/4/31.10.2017 г. относно поставяне на временна художествена инсталация „Бронзовата къща“ на пл. „Княз Александър I“ за периода януари-декември 2018 г. Докл. Малина Едрева, Силвия Христова, Стефан Марков, Прошко Прошков Решение № 738 по т. 21, обявено на 16.11.2017 г.22. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-7266/24.10.2017 г. относно промяна в персоналния състав и броя на членовете на Управителния съвет на Фондация „София – Европейска столица на спорта“. Докл. Анатоли Илиев Решение № 739 по т. 22, обявено на 16.11.2017 г.23. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-2220/6/01.11.2017 г. относно учредяване възмездно и безсрочно право  на строеж на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, за изграждане на трансформаторен пост тип БКТП с площ 10 кв. м. върху общински имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ II – за детска градина, кв. 35, м. „Кръстова вада“ Докл. Любомир Дреков Решение № 740 по т. 23, обявено на 16.11.2017 г.24. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-6325/4/01.11.2017 г. относно прекратяване на съсобственост в УПИ  XII – 634, кв. 71, м. ж.к. „Надежда – 2 а и 2 б“, чрез продажба на общинската част от имота на съсобствениците. Докл. Димитър Димов Решение № 741 по т. 24, обявено на 16.11.2017 г.25. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-13341/10/01.11.2017 г.  относно продажба на имот – частна общинска собственост, на собствениците на законно построена върху него сграда в район „Надежда“. Докл. Димитър Димов Решение № 742 по т. 25, обявено на 16.11.2017 г.26. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-12356/1/01.11.2017 г. относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот, представляващ УПИ I-70, кв. 832, м. „Триъгълника“, район „Надежда“ чрез продажба на общинската част от имота на съсобствениците. Докл. Димитър Димов Решение № 743 по т. 26, обявено на 16.11.2017 г.27. Доклад вх.№ СОА17-ТД26-3853/3/01.11.2017 г. относно процедура за сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, чрез проект за изменение на ПУП за кв. 9 а, м. „Дружба – 2 ч.“, чрез образуване на нов УПИ II – 2335, 2373. Докл. Ивайло Цеков Решение № 744 по т. 27, обявено на 16.11.2017 г.28. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-11820/2/01.11.2017 г. относно провеждане на процедура по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ. Докл. Ивайло Цеков Решение № 745 по т. 28, обявено на 16.11.2017 г.29. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-4968/8/01.11.2017 г. относно провеждане на процедура по реда на ЗУТ. Докл. Димитър Дилчев Решение № 746 по т. 29, обявено на 16.11.2017 г.30. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-9222/2/01.11.2017 г. относно промяна в характера на общинската собственост от публична в частна на имот, находящ се в село Кривина, район „Панчарево“, представляващ самостоятелен обект, с предназначение за културна и обществена дейност, и учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение – Народно читалище „Родолюбие 1927“, върху описания имот за срок от 10 години. Докл. Димитър Сичанов Решение № 747 по т. 30, обявено на 16.11.2017 г.31. Доклад вх.№ СОА16-ВК08-9457/4/01.11.2017 г. относно процедура  по  чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с проект за изменение на план за регулация в обхвата на УПИ V-321 и УПИ VI-320, кв. 49, с. Долни Пасарел, район „Панчарево“. Докл. Димитър Сичанов Решение № 748 по т. 31, обявено на 16.11.2017 г.32. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-11412/1/01.11.2017 г. относно откриване на процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост, представляващ улица, находяща се в район „Банкя“, в. з. „Бели брег“, м. „Полето“, върху които части е предвидено разполагането на преместваеми обекти по одобрена схема от главния архитект на Столична община. Докл. Рангел Марков Решение № 749 по т. 32, обявено на 16.11.2017 г.33. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-8051/22.06.2017 г. относно именуване на безименна улица находяща се в с.  Войняговци, СО-Район „Нови Искър“ с името „Прелозите“. Докл. Даниела Райчева  Решение № 750 по т. 33, обявено на 16.11.2017 г.34. Питане вх.№ СОА17-ВК66-7208/20.10.2017 г. от г-н Иво Божков – общински съветник, относно  изплатените суми от страна на „Столичен автотранспорт“ ЕАД във връзка с влезли в законна сила съдебни решения по образувани от дружеството и водените срещу него граждански дела. Отговор по т. 3435. Питане вх.№  СОА17-ГР94-6620/24.10.2017 г. от г-н Войслав Тодоров – общински съветник, относно проекти за високи сгради в София и обхвата на „Визия за София“. Отговор по т. 3536. Питане вх.№  СОА17-ГР94-6773/01.11.2017 г. от г-н Стефан Марков – общински съветник, относно качество, контрол и санкции във връзка с ремонтни дейности на територията на Столична община. Отговор по т. 3637. Доклад вх.№ СОА17-ВК08-14752/1/06.11.2017 г. относно промяна на бюджета на Столична община за 2017 година. Докл. Дончо Барбалов Решение № 751 по т. 37, обявено на 16.11.2017 г.38. Доклад вх.№ СОА17-МЦ29-330/2/06.11.2017 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център VIII – София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив – дигитализираща (CR) система. Докл. Дончо Барбалов, д-р Веселин Милев, Живка Новкова, Тодор Цанев Решение № 752 по т. 38, обявено на 16.11.2017 г.39. Доклад вх.№ СОА17-МЦ29-343/2/06.11.2017 г. относно даване на разрешение за сключване на договор за наем на помещения, находящи се в сградата на „Диагностично-консултативен център V – София“ ЕООД за срок от 5 (пет) години. Докл. Дончо Барбалов,  д-р Веселин Милев,  д-р Антон Койчев Решение № 753 по т. 39, обявено на 16.11.2017 г. Приложение № 140. Доклад вх.№ СОА17-МЦ29-347/2/07.11.2017 г. относно даване на съгласие „Диагностично-консултативен център XVIII – София“ ЕООД да закупи със собствени средства дълготраен материален актив Докл. Дончо Барбалов, д-р Веселин Милев,  Милка Христова, Силвия Христова Решение № 754 по т. 40, обявено на 16.11.2017 г.41. Доклад вх.№ СОА17-ВК66-4098/15/07.11.2017 г. относно избор на членове на съвета на директорите на „Лозана“ЕАД.  Докл. Николай Стойнев Решение № 755 по т. 41, обявено на 16.11.2017 г.42. Доклад вх.№ СОА17-НЦ62-1030/8/06.11.2017 г. относно изменение на Приложение № 2 в Правилата за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, приети от Столичен общински съвет с Решение № 136 по Протокол № 30 от 06.04.2017 г., доп. с Решение № 639 по Протокол № 40 от 28.09.2017 г. Докл. Татяна Георгиева, Анатоли Илиев Решение № 756 по т. 42, обявено на 16.11.2017 г.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………………………… (ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ)

20.10.2017

Добави коментар

Абонирай се
Уведомете за
0 Коментара
Inline Feedbacks
Виж всички коментари