15-то заседание на Столичен общински съвет – дневен ред

1
189
Добави коментар
MeganR
MeganR

ДНЕВЕН РЕД:

1. Полагане на клетва от общински съветник.

2. Питане вх. № 93-00-122/1/16.03.2012 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник относно несъбрани наеми за рекламни елементи, поставени на терени – публична общинска собственост на Столична община.

3. Питане вх. № 93-00-154/1/05.04.2012 г. от г-н Георги Кадиев – общински съветник относно информация за дейността на ОП „Екоравновесие“.

4. Питане вх. №.93-00-145/27.03.2012 г. от г-н Ангел Джамбазки – общински съветник относно обединение на Профилирана гимназия „Неофит Рилски“ и 141 ОУ „Народни будители“ и събирането на двете училища в сградата на 141 ОУ.

5. Доклад вх. № 93-00-137/21.03.2012 г. относно утвърждаване на структурата на районните администрации при Столична община.
Докл. Йорданка Фандъкова

6. Доклад вх. № 93-00-119/12.03.2012 г. относно предложение по чл.38 от Закона за концесиите за приемане на решение за откриване на процедура по предоставяне на концесия за управление на Западен парк – представителна част, разположен на територията на гр. София, район „Илинден“.
Докл. Йорданка Фандъкова

7. Доклад вх. № 66-00-4066/5/05.04.2012 г. относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем на обект – част от сграда, публична общинска собственост.
Докл. Дончо Барбалов

8. Доклад вх. № 93-00-164/12.04.2012 г. относно опрощаване на несъбираеми държавни вземания във връзка с чл.9 от Указ № 2773/1980 г. и чл.98, т.12 от Конституцията на Република България.
Докл. Дончо Барбалов

9. Доклад вх. № 66-00-877/1/03.04.2012 г. относно приемане на Годишна програма на Специализирания общински приватизационен фонд за 2012 г.
Докл. Дончо Барбалов, Орлин Алексиев

10. Доклад вх. № 26-00-1514/6/03.04.2012 г. относно финансиране със средства от СОПФ закупуване на система за екстракорпорална литотрипсия за „Първа многопрофилна болница за активно лечение – София“ ЕАД.
Докл. Дончо Барбалов, Орлин Алексиев

11. Доклад вх. № 08-23-77/2/03.04.2012 г. относно финансиране със средства от СОПФ реконструкция на трибуните на стадиона в с. Бистрица, район „Панчарево“.
Докл. Дончо Барбалов, Орлин Алексиев

12. Доклад вх. № 93-00-152/30.03.2012 г. относно програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Столична община 2012 – 2016 г.
Докл. Мария Бояджийска

13. Доклад вх. № 93-00-101/29.02.2012 г. относно План за оптимизация на мрежата от общински учебни и детски заведения на територията на Столична община за 2012 г.
Докл. Тодор Чобанов

14. Доклад вх. № 93-00-166/17.04.2012 г. относно присъждане на ежегодни награди на Столична община в областта на средното образование.
Докл. Тодор Чобанов

15. Доклад вх. № 06-00-28/2/02.04.2012 г. относно изразяване на съгласие за включване на Столична община като асоцииран партньор на Сдружение „Институт по социални дейности и практики“, Национална мрежа за децата, Британска асоциация за приемна грижа и осиновяване – BAAF и други организации за кандидатстване с международен проект по Порграма DAPHNE на Европейската комисия.
Докл. Албена Атанасова

16. Доклад вх. № 29-00-191/4/10.04.2012г. относно увеличаване капитала на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания“ ЕООД чрез непарични вноски и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. Албена Атанасова, Лилянда Еленкова, Дончо Барбалов

17. Доклад вх. № 29-00-81/1/10.04.2012г. относно увеличаване капитала на „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – Кремиковци“ ЕООД чрез непарична вноска и утвърждаване на актуализиран учредителен акт на дружеството.
Докл. Албена Атанасова, Лилянда Еленкова, Дончо Барбалов

18. Доклад вх. № 94-Н-138/1/12.04.2012 г. относно отпускане на еднократна финансова помощ на служител на Столична община.
Докл. Любомир Христов

19. Доклад вх. № 66-02-277/19.04.2012 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация на м. „СПЗ Модерно предградие – разширение“ за Софийски околовръстен път от моста на р. Какач до км1+640, район „Връбница“ и район „Люлин“.
Докл. Петър Диков

20. Доклад вх. № 66-02-278/19.04.2012 г. относно проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация на м.бул. „ломско шосе“ за Софийски околовръстен път от км.2+800 до км.3+700, район „Връбница“.
Докл. Петър Диков

21. Доклад вх. № 66-02-281/20.04.2012 г. относно проект за подробен устройствен план – парцеларен план за Софийски околовръстен път от км.0+780 до км.6+310, район „Връбница“ и район „Надежда“.
Докл. Петър Диков

22. Доклад вх. № 26-00-7056/11/19.04.2012 г. относно промяна предназначението на УПИ V-за ОДЗ, кв.257, м. „Павлово – Бъкстон“, район „Витоша“ във връзка с проект за изменение на план за регулация и застрояване на УПИ I-за поща, УПИ II-за фабрика „Пролетарий“,УПИ III-за жилищно строителство и фабрика „Пролетарий“, УПИ IV-за жилищно строителство и УПИ V-за ОДЗ, за създаване на нови УПИ I-за поща,УПИ II-578-за жилища, магазини, офиси и подземни гаражи, УПИ III-за жилищно строителство,УПИ IV-за жилищно строителство,УПИ V-86, 747, 749-за хипермаркет, паркинг, трафопост, подземен резервоар, павилион за закуски и рекламен павилион,УПИ IX-610-за жилища, магазини, офиси и подземни гаражи, УПИ X-654-за жилища, магазини, офиси и подземни гаражи, кв.257, м.“Павлово – Бъкстон“, район „Витоша“.
Докл. Петър Диков

23. Доклад вх. № 94-А-199/1/19.04.2012 г. относно промяна в състава на Съвета на директорите на „Пазари Запад“ ЕАД.
Докл. Николай Стойнев

24. Доклад вх. № 26-00-2288/1/20.04.2012 г. относно конкретизиране на задачите на представителя на „ВиК – София” ЕАД в редовното общо събрание на акционерите на „Софийска вода” АД, насрочено за 03.05.2012 г.
Докл. Николай Стойнев, Иван Илиев

25. Доклад вх. № 29-00-71/3/29.03.2012 г. относно закупуване със собствени средства на 1 брой графичен рентгенов апарат за нуждите на „ДКЦ XII – София” ЕООД.
Докл. Лилянда Еленкова, Дончо Барбалов

26. Доклад вх. № 29-00-97/1/29.03.2012 г. относно откриване на процедура по акредитация за цялостна медицинска дейност на „Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа „Света София“ ЕООД.
Докл. Лилянда Еленкова

27. Доклад вх. № 93-00-161/10.04.2012г. относно нуждата от спешни нормативни промени и действия за овладяване популацията на бездомните кучета на територията на СО.
Докл. група общински съветници

28. Доклад вх. № 93-00-32/20.01.2012 г. относно учредяване на квартални съвети на територията на Столична община.
Докл. Георги Кадиев

29. Доклад вх. № 02-01-17/3/12.04.2012 г. относно преименуване на ул. „Димо Дичев“ в ж.к. „Младост 3“ с името „акад. Румен Цанев“.
Докл. Роберт Янакиев

30. Доклад вх. № 93-00-98/11/19.04.2012г. относно осигуряване на терен за строеж на детска градина в район „Оборище“.
Докл. Борис Цветков, Йорданка Фикирлийска

31. Доклад вх. № 08-15-143/5/13.03.2012 г. относно процедура по чл.15, ал.3 и 5 от ЗУТ във връзка с изменение на план за регулация.
Докл. Цвета Авджиева

32. Доклад вх. № 08-15-72/1/19.03.2012 г. относно преобразуване на 145 СОУ „Симеон Радев“, район „Младост“ в 145 ОУ „Симеон Радев“, район „Младост“.
Докл. Цвета Авджиева

33. Доклад вх. № 08-15-68/1/26.03.2012 г. относно наименуване на безименна улица на територията на район „Младост“.
Докл. Цвета Авджиева

34. Доклад вх. № 08-17-1/13/26.03.2012г. относно процедура за доброволно прилагане по пар. 8, ал.2, т.1 от ЗУТ за УПИ XVII-1125 и XVIII-815, кв.27, Драгалевци, район „Витоша“.
Докл. Стойко Дуков

35. Доклад вх. № 08-21-87/1/26.03.2012г. относно отмяна на решение № 98/12.05.2011г. на Столичен общински съвет.
Докл. Даниела Райчева

36. Доклад вх. № 17-00-185/4/19.04.2012 г. относно сключване на договор за наем за ползване на сграда за нуждите на район „Нови Искър“.
Докл. Даниела Райчева

37. Доклад вх. № 08-09-60/1/02.04.2012 г. и 21-00-11/1/29.02.2012 г. относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот-публична общинска собственост, находящ се в сградата на 35 СОУ „Добри Войников” на територията на район „Лозенец”, за осъществяване на стоматологична дейност, с цел подобряване профилактичната и лечебна дейност при учениците, както и материалната база на училището.
Докл. Любомир Дреков

38. Доклад вх. № 94-И-3424/11.04.2012 г. относно учредяване право на строеж за построяване на гараж в имот, частна общинска собственосту представляващ УПИ X, кв. 343, м. Буката, по плана на гр. София.
Докл. Пламен Църноречки

39. Доклад вх. № 08-22-51/1/27.03.2012 г. относно откриване на процедура за конкурс за отдаване под наем на 21 броя имоти – частна общинска собственост, с начин на трайно ползване ливади, находящи се в землището на Сеславци.
Докл. Ивайло Панев

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ:

1. Доклад вх. № 66-02-290/24.04.2012г. относно одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект: Изграждане на инженерна инфраструктура на В и К мрежата гр. Банкя – Главни канализационни колектори и подмяна на съществуващите водопроводи, попадащи в трасетата на териториите на район „ Банкя” и район„Люлин ”.
Докл. Петър Диков

акценти | лица | документи | дискусии | избори | за нас | блог

© ДСБ Триадица – София

Харесване на това:

Харесвам Зареждане…

Filed under: blog, documents, лица, новини, партии, политика, news, събития | Tagged: дневен ред на СОС, заседания на сос, сос, софия, софия-райони, столичен общински съвет, столична община, sofia, sos |

Добави коментар

Абонирай се
Уведомете за
0 Коментара
Inline Feedbacks
Виж всички коментари