Трифлуридин/Типирацил Плюс Бевацизумаб при рефрактивен метастатичен колоректален рак

1
234
Добави коментар
Cancer.bg
Cancer.bg

Датско проучване във фаза II, публикувано в The Lancet Oncology, се установява, че добавянето на бевацизумаб към трифлуридин/типирацил (trifluridine/tipiracil),  известен също и като TAS-102, значително се подобрява преживяемостта без прогресия сред пациенти с рефрактивен метастатичен колоректален рак.

Подробности за проучването

В отвореното мултицентрово изпитване 93-ма пациенти с колоректален рак, които са били рефрактерни към или нетолеращи лечение с флуоропиримидини,  иринотекан, оксалиплатин и цетуксимаб или панитумумаб (само с див тип RAS), са били разпределени на случаен признак между август 2017 г. и октомври 2018 г.  да приемат перорално трифлуридин /типирацил от 35 mg /m² два пъти дневно в дни 1-ви до 5-ти и 8-ми до 12-ти на всеки 28 дни самостоятелно (n = 47) или  трифлуридин /типирацил плюс бевацизумаб от 5 mg / kg на 1-ви и 15-ти дни (n = 46) до прогресиране на заболяването или неприемлива токсичност.

Предишна терапия с  bevacizumab, aflibercept, ramucirumab или regorafenib е била разрешена. Основната крайна точка е била оценената от изследователите преживяемост без прогресия в
популацията с намерение за лечение.

КЛЮЧОВИ ТОЧКИ
1.Добавянето на бевацизумаб към трифлуридин / типирацил значително подобрява преживяемостта без прогресия.
2.Преживяемостта средно без прогресия е била 4,6 срещу 2,6 месеца.
Преживяемост без прогресия

Към датата на прекъсване през февруари 2019 г. медианното проследяване е било 10,0 месеца. Преживяемостта средно без прогресия е била 4,6 месеца в комбинираната
група срещу 2,6 месеца в групата само на трифлуридин /типирацил (съотношение на риск [HR] = 0,45, P = .0015). Разликата е останала значителна, когато анализът е  бил коригиран за факторите на стратификация на центъра на изследване и мутационния статус на RAS (HR = 0,47, P = .0015).

Средната преживяемост е била 9.4 месеца срещу 6.7 месеца (HR = 0.55, P = .028; HR = 0.58, P = .048, след корекция за факторите на стратификация). Коефициентите за  контрол на заболяванията (наблюдаван е частичен отговор в комбинираната група) са били 67% срещу 51% (P = .14).

Нежелани събития

Най-често срещаното нежелано събитие, свързано с лечението над 3-та степен в комбинираната група, е била: неутропенията (67% срещу 38%); най-честата нехематологична нежелана  реакция, свързана с лечението е била диария (9% срещу 0%). Сериозни нежелани реакции са били наблюдавани при 41% срещу 45% от пациентите. Не са били наблюдавани смъртни  случаи, свързани с лечението.

Заключение

При пациенти с рефрактивен метастатичен колоректален рак трифлуридин / типирацил плюс бевацизумаб, в сравнение с монотерапията с трифлуридин / типирацил, се е свързвал със значително и клинично значимо подобрение на преживяемостта без прогресия с поносима токсичност.
Комбинацията от трифлуридин / типирацил плюс бевацизумаб може да бъде нова възможност за лечение на пациенти с рефрактерен метастатичен колоректален рак.

Източник на информация:

1.https://www.ascopost.com/news/february-2020/trifluridinetipiracil-plus-bevacizumab-for-chemorefractory-metastatic-colorectal-cancer/