Кашлица - Лекуване на Кашлица - Билки за Кашлица - Суха Кашлица / Pharmacy-bg.com

Кашлица - Лекуване на Кашлица - Билки за Кашлица - Суха Кашлица / Pharmacy-bg.com

Симптоми и Лечение на Кашлица

Су­ха каш­ли­ца (мъ­чи­тел­на каш­ли­ца) в про­дъл­же­ние на мно­го го­ди­ни, мо­же да въз­ник­не в два слу­чая. В пър­вия - мо­же би ста­ва ду­ма за об­с­т­рук­ти­вен брон­хит. При то­ва със­то­я­ние сви­ва­не­то на брон­хи­те пре­диз­вик­ва мъ­нич­ки раз­рас­т­ва­ния на съ­е­ди­ни­тел­на­та тъ­кан. За да се оп­ре­де­ли да­ли то­ва е ди­аг­но­за­та. Ако се до­ка­же, че стра­дате от об­с­т­рук­ти­вен брон­хит, обе­мът на бе­ли­те дро­бо­ве е стес­нен. В то­зи слу­чай ле­каря под­би­ра  ле­кар­с­т­во, ко­е­то тряб­ва да се пол­з­ва пос­то­ян­но. По­лез­ни са и сред­с­т­ва от на­род­на­та ме­ди­ци­на. Ако бе­ли­те дро­бо­ве са в нор­ма, въп­ре­ки  про­дъл­жи­тел­на каш­ли­ца, то­га­ва ста­ва ду­ма за мно­го раз­п­рос­т­ра­не­но­то за­бо­ля­ва­не - дис­ки­не­зия на ди­ха­тел­ни­те пъ­ти­ща. При не­го се на­ру­ша­ва нер­в­на­та ре­гу­ла­ция на бе­ли­те дро­бо­ве и брон­хи­те. С то­ва на­ру­ше­ние мо­же­те да се спра­ви­те, ако...
Прочети цялата публикация
Коментари