Инвестиционен процес в работната сила.

1
132
Добави коментар

Като базова категория капиталът е фактор на производството,  получен в резултат от предшестваща  работа на хората, която може да осигури прираст в процеса на своето функциониране. Така е и с работната сила. Формирането на капитала преминава през свои вътрешни стадии и метаморфози.

  Общата формула на капитала е умножено или умножаващо се богатство. По отношение на работната сила нещата са аналогични, само че имат друг обект на акумулация и на прираст, който е свързан с живия индивид. За него са характерни  акумулационни процеси и прираст,  което го прави аналог на капиталова структура от особен вид. Тук аналогията с физическия капитал по принцип е възможна дори наложителна, защото става дума за процеси, които имат сходни характеристики.

Аналогия в случая е, че и в двата варианта е налице някакво въздействие, което осигурява нарастване и прираст на съответния ресурс. В първия са физическите елементи на капитала, на индустриалния капитал в частност, а по отношение на човешкия капитал е въздействие върху първоначалния човешки материал.

Винаги , когато наличния човешки материал е обект на въздействие, та дори и акумулиране на опит от самия живот, става въпрос за формиране на работна сила. Индивидът е субстрат на богатство, и то от висш порядък, защото акумулационните процеси тук водят до развитие на интелекта, който е в основата на всички останали продукти на човешката дейност.

Въздействието върху тази налична субстанция също е изразходване на ресурси – парични, – интелектуални, – физиологични, – времеви и други,  които олицетворяват или изразяват богатството под различна форма. Целта отново е в резултат от последващото въздействие да се получи някакво ново качество, т.е. да се получи прираст. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––